Over ons

Met veel enthousiasme werken wij vanaf 2001 samen aan het realiseren van uiteenlopende projecten. Eerst als collega’s en vanaf 2008 als partners in ons eigen bedrijf CON-C. Vanuit CON-C werken wij in opdracht van anderen als adviseur of (deels) voor eigen risico als projectontwikkelaar.

Onze opgaven lopen sterk uiteen qua aard en omvang, net als onze rol en de tijd dat we betrokken zijn. Ook de opdrachtgevers en samenwerkingspartners zijn heel verschillend en bestaan uit zowel publieke als private organisaties. Wij kennen de cultuur en belangen van de spelers in het werkveld en brengen deze samen in onze projecten.

Zoals uit onze projecten blijkt vinden wij het uitdagend om met monumentale gebouwen/gebieden en met transformatie-opgaven actief te zijn.

CON-C is procesgericht, doortastend en volhardend.

Adviseur, conceptontwikkeling voor derden en eigen projecten

Wij kunnen in een project uiteenlopende rollen innemen. Niet alleen afhankelijk van de opgave en partners maar zeker ook van de situatie. Deze flexibiliteit bij het maken van afspraken en eveneens tijdens het proces is naar onze overtuiging heel belangrijk.

Advies
Adviseren op het gebied van markt(-conformiteit), transformatie van gebouwen en gebieden, verkoopstrategie/-dossier, portefeuille-management en innovatie van organisatie, projecten en producten.

Selectie- c.q. Tender-management
Leiding geven aan een team bij een selectie, prijsvraag c.q. tender. Dit doen wij voor zowel afzonderlijke partijen als consortia.

Interim management
Onze ruime ervaring om leiding te geven aan verschillende organisaties, qua type en omvang, zetten we graag in om partijen op interim basis te ondersteunen.

Conceptontwikkeling
Ontwikkelen van concepten voor zowel (historische) gebouwen als (grotere) gebieden. Wij starten het proces met het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek waarmee we de potentie van opgave in beeld brengen. Wij onderzoeken hierbij de mogelijkheden van transformatie van de aanwezige opstallen en de ruimtelijke context. Daarnaast voeren wij een beknopt marktonderzoek uit en gaan wij in overleg met de gemeente om te onderzoeken onder welke voorwaarden zij wil meewerken aan het plan. Na de eerste inventarisatie van de potentie van het gebied wordt het participatieproces met omwonenden opgestart om zo eventuele ideeën mee te kunnen nemen in het concept.

Subsidieaanvraag
Wij kunnen het indienen verzorgen van een subsidieaanvraag voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor de herbestemming van monumenten (Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten). Meestal gebeurt dat in combinatie met andere werkzaamheden.

Project- en procesmanagement
Als project- en procesmanagers sturen wij de ontwerpers en (andere) adviseurs aan en begeleiden wij de te doorlopen processen en procedures. Wij hebben ook ruime ervaring met het opstellen en uitvoeren van wijkontwikkelingsplannen, waarbij de transformatie van een groter gebied over een langere looptijd aan de orde is. Samen met corporaties, ontwikkelaars, gemeenten en bewoners/gebruikers wordt gestuurd op een dynamisch eindbeeld. De ontwikkelingen in het gebied zelf en de markt worden in kaart gebracht en bewaakt om vervolgens te worden meegenomen in de daarop volgende projecten en maatregelen. Het sterker maken van de buurt of wijk in brede zin is het doel. De fysieke maatregelen en projecten zijn een belangrijk deel van de maatregelen.

Projectontwikkeling
Voor eigen rekening en risico ontwikkelen wij woningen op Landgoed Middachten. Samen met andere partners ontwikkelen wij ook projecten op andere landgoederen, buitenplaatsen en transformatie-locaties.

Eenvoud in complexiteit

De naam CON-C staat voor de uiteenlopende activiteiten, producten, sferen en andere facetten van ons boeiende en dynamische vakgebied. Van pril CONcept tot heel CONcreet.

De letter N is vormgegeven als een möbius-band. Deze structuur is ogenschijnlijk heel simpel, maar tegelijkertijd kent zij een zekere oneindigheid en veelzijdigheid. Flexibel en in staat zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en toch altijd een vaste kern die zich niet ten koste van alles laat manipuleren.

Juist deze combinatie van eenvoud en complexiteit, waarbij het perspectief verandert afhankelijk van de gekozen invalshoek, maakt dat de möbius-band symbool staat voor ons bedrijf en voor onze werkwijze.

Alfred Bol (1962)

Na afronding van de HTS Bouwkunde en Economische bedrijfstechniek ben ik werkzaam geweest bij Urbibouw (Bredero), Nijhuis Bouw, HBG en Johan Matser Projectontwikkeling.

Vanuit verschillende invalshoeken heb ik projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling en stedelijke herstructurering vorm gegeven. Vanaf 1994 ben ik eindverantwoordelijk geweest voor een vestiging of business-unit, zowel commercieel als projectinhoudelijk.

Tijdens mijn studie en werk heb ik steeds de raakvlakken van verschillende vakgebieden en organisaties benut. Vanuit creativiteit, drive en empathie zoek ik naar de echte kansen en toekomstwaarde.

LinkedIn Alfred Bol

Jarmila Daum (1968)

Na het afronden van mijn studie Bouwkunde aan de TU Delft ben ik als architect aan de slag gegaan bij Architectenpartners in Amsterdam. Vervolgens heb ik gewerkt bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de gemeenten Oud-Beijerland en Oegstgeest en Johan Matser Projectontwikkeling.

Vanuit mijn opleiding en ervaring, bij zowel publieke als private organisaties, ben ik in staat om snel informatie te vinden en een kansrijke analyse te maken met maximaal draagvlak bij alle betrokkenen. Inhoud en presentatie gaan hierbij gelijk op.

LinkedIn Jarmila Daum