Militair Hospitaal, Amersfoort

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in de gemeente Zeist meerdere objecten die verkocht worden, waaronder de voormalige jeugdgevangenis Eikenstein. In 2015 is het overleg met de gemeente Zeist opgestart. 

In eerste instantie is het object qua gebouwen en gebied geïnventariseerd en zijn de mogelijkheden voor transformatie op hoofdlijnen in kaart gebracht. 

Rondom de locatie Eikenstein zijn nog enkele grotere gebieden die door de huidige eigenaren worden verkocht. Samen met twee andere eigenaren en in afstemming met de gemeente heeft het Rijksvastgoedbedrijf in 2016 een landschapsvisie opgesteld. Hiervoor is met belanghebbenden, zoals omwonenden en milieu-organisaties, een participatie-traject doorlopen. Deze visie is in april 2017 door de raad van Zeist vastgesteld en heeft als basis gediend voor een gebiedsvisie. 

Onder verantwoordelijkheid van de gemeente Zeist is in 2017 een gebiedsvisie opgesteld. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft daar als éen van de eigenaren in geparticipeerd, samen met andere belanghebbenden.

Op basis van de gebiedsvisie heeft het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met de gemeente voor het object Eikenstein een participatie-traject georganiseerd en is een participatierapport opgesteld.

Start werkzaamheden maart 2015
Fase Verkocht
Adres Utrechtseweg 37 Zeist
Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf
Rol CON-C Opstellen inventarisatie en aanzet gebiedsconcept Eikenstein. (Begeleiding van) Opstellen Landschapsvisie Eikenstein en omgeving. Participatie t.b.v. Gebiedsvisie Utrechtseweg en omgeving, waar Eikenstein onderdeel van is. Begeleiden van portfolio-overleg  tussen RVB en gemeente voor diverse objecten.  (Begeleiden van) Participatie t.b.v. door gemeente vast te stellen Nota van Uitgangspunten. Voorbereiding van verkoop begeleiden.

raam
karakteristieken openbare ruimte